Oppsummering Listen

Hjertets kontraksjon styres av pacemakerceller. I et normalt hjerte vil det være cellene i sinusknuten (i høyre atrium) som styrer kontraksjonsfrekvensen (pulsen). Pacemakercellene her, som andre steder i hjertet, har den egenskapen at de depolariseres spontant. Depolariseringen kommer av at det i cellemembranen til pacemakercellene finnes lekkasjekanaler for natrium. Natrium diffunderer dermed inn i cellen slik at membranpotensialet sakte, men sikkert nærmer seg terskelverdien da kalsiumkanaler åpnes og depolariseringen er et faktum. Depolariseringen medfører at det genereres en elektrisk impuls som brer seg gjennom hjertet i et elektrisk ledningsnett, og derfra gjennom hele hjertemuskelen. Depolariseringen av muskelcellene fører til at ikke bare natriumkanaler åpnes i cellemembranen, men også trege kalsiumkanaler som langsomt (relativt sett) og vedvarende leder kalsiumioner (Ca2+) inn i muskelcellene. Her vil kalsiumet selv trigge en ytterligere frisetting av mer kalsium fra sarkoplasmatisk retikulum. På grunn av den langsomme kalsiumtransporten inn i muskelcellene og det ekstra frisatte kalsium fra indre lager, vedvarer depolariseringen av muskelcellene samtidig som det akkumuleres store mengder kalsium som gir muskelcellene øket kraft. Den økte kraften skyldes at jo mer kalsium ved myofibrillene, jo flere bindinger kan oppstå mellom myosin og actinfilamentene, og jo flere bindinger mellom disse, jo mer kraft blir det i muskelcellene.

Det autonome nervesystemet regulerer hjertets kontraksjon. Sympatiske nerver benytter seg av noradrenalin som nevrotransmitterstoff, og trenger seg inn i sinusknuten, så vel som hjertemuskelen for øvrig. Sympatiske stimuli medfører øket kontraksjonsfrekvens og øket mobilisering av kalsium som gir hjertemuskelen øket kraft, med den konsekvens at hjertet tømmes for mer blod sammenlignet med et ustimulert hjerte. Parasympatiske nerveceller, som benytter acetylkolin som nevrotransmitterstoff, trenger seg inn i hjertemuskelens sinusknute. Der hemmer den hjertets spontane depolarisering med den konsekvens at hjertets kontraksjonsfrekvens avtar. Når du nå sitter og leser dette vil din puls ligge rundt 60 (alt etter alder, form etc.). Sinusknutens spontane depolariseringsfrekvens ligger på ca 75-100 i minuttet. Det betyr at hjertet ditt i lesende stund blir bremset av parasympatiske nerver.